Alles voor de professionele glastuinbouw Persoonlijk advies van specialisten Meer dan 30.000 producten
Winkelmandje
0
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Dé webshop voor de professionele teler

Bent u al klaar voor de zuiveringsplicht?
Per 1 januari 2018 geldt de Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven. Dit houdt in dat u als teler gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het afvalwater moet verwijderen. Wat u kunt doen als teler? klik op onderstaande button, laat uw gegevens achter en Royal Brinkman adviseert u!


Vul het binnen 30 seconden in en ontvang op werkdagen binnen 24 uur reactie!
Handige tips en adviezen
voor een bedrijfsscan waterstromen

Welke oplossing is voor u het meest geschikt?

Welke oplossing is het meest interessant voor mij? Om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven, is inzicht in de waterstromen op uw bedrijf essentieel. Dit inzicht verkrijgt u door de 'Bedrijfsscan waterstromen' uit te laten voeren. In deze bedrijfsscan wordt het complete watertechnische systeem onder de loep genomen: van ingangswater, wateropslag en zuiveringstechnieken, tot drainwateropvang, recirculatie en hergebruik alsook het spoelen van filters en gebruik van litertellers. Hieruit volgen een aantal adviezen ten aanzien van de waterstromen, met als doel om een zo klein mogelijk volume restwater te creëren op het bedrijf. Ontdek dus nu welke oplossing voor u het meest geschikt is!

Hoe verloopt de 'bedrijfsscan waterstromen'?

Nadat een specialist de 'Bedrijfsscan waterstromen' heeft uitgevoerd op uw bedrijf, ontvangt u een advies over alle watertechnische systemen, het watergebruik en de emissie. U ontvangt ook een lijst met aandachtspunten ten aanzien van de waterstromen, compleet met adviezen om een zo klein mogelijk volume restwater te creëren op het bedrijf. Ook bieden wij een handvatten en adviezen over hoe u in een aantal stappen kan komen tot nagenoeg nulemissie in 2027. Dat geeft een beeld van de benodigde investeringen in zuiveringstechnieken op de lange termijn.


Wat houdt de zuiveringsplicht precies in?

LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn het met elkaar eens over de volgende hoofdlijnen:

1. De belasting van het oppervlaktewater als gevolg van het lozen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen door de glastuinbouw moet sterk worden teruggedrongen.

2. In de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst is aangekondigd, dat daartoe per 2016 een zuivering zal worden verplicht in de milieuwetgeving voor glastuinbouwbedrijven die afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen lozen op oppervlaktewater of riolering.

3. De datum waarop glastuinbouwbedrijven op grond van de milieuwetgeving moeten beschikken over een functionerende installatie zal, rekening houdend met zowel de milieubelangen als de economische en praktische haalbaarheid, worden verschoven naar 1 januari 2018.

4. In de milieuwetgeving zal een zuiveringsrendement worden voorgeschreven van minimaal 95%.

5. De effectiviteit van het verleende uitstel van twee jaar van de datum van de invoering van de zuiveringsplicht hangt nauw samen met de mate waarin het toelatingsbeleid daarmee wordt gesynchroniseerd. Het Ctgb en de beide ministeries spannen zich maximaal in om, binnen hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en juridische mogelijkheden, deze synchronisatie te bewerkstelligen.

6. De betaalbaarheid wordt verbeterd door:
a. collectieve installaties of aanpassing van riool/afvalwaterzuiveringsinstallaties te faciliteren met de mogelijkheid om waar nodig meer tijd te krijgen voor het voldoen aan de zuiveringsverplichting, met een maximum van drie jaar.
b. onderzoek te doen naar de mogelijkheid om kosten voor collectieve installaties en aanpassing van de riool/afvalwaterzuiveringsinstallatie door te berekenen aan de vervuiler,
c. voor kleine glastuinbouwbedrijven de kosten drastisch te verlagen via innovaties, zoals een mobiele zuivering. Daarnaast wordt afgewogen of deze categorie de mogelijkheid wordt gegeven om meer tijd te krijgen voor de invoering, met een maximum van drie jaar,
d. mogelijkheden voor de inzet van financiële instrumenten na te gaan.

7. De uitvoering van de afspraken wordt gemonitord via het Platform Duurzame Glastuinbouw en twee keer per jaar via een bestuurlijk overleg. Natuur en Milieu kan zich vinden in de geschetste hoofdlijn, behalve dat zij vindt dat voor alle in de glastuinbouw toegelaten neonicotinoïden geen uitstel kan worden verleend van de zuiveringsplicht en dat synchronisatie het beste kan worden gerealiseerd door in de milieuwetgeving een zuiveringsrendement van 99,5% voor te schrijven. Alle partijen spannen zich maximaal in om de benodigde acties uit te voeren en om de resterende vraagstukken op te lossen rond de synchronisatie van het toelatingsbeleid en  de betaalbaarheid en praktische implementatie voor o.a. kleine glastuinbouwbedrijven. De resultaten van deze inspanningen laten het akkoord op hoofdlijnen onverlet, maar het realiseren van oplossingen is van zeer groot belang voor een succesvolle uitvoering van
dit akkoord.

Tips voor het beperken van emissie

Wij zetten de mogelijkheden voor het beperken van de wateremissie voor u op een rijtje.

Langer recirculeren
• Heeft u een regenwaterbassin buiten staan en bevindt uw bedrijf zich in de buurt van de kust, dan is het afdekken van dit bassin een goede optie. Dit zorgt ervoor dat de EC van het regenwater niet stijgt;
• Zorg voor voldoende regenwateropvang voor in de droge periodes. Hierdoor hoeft u geen gebruik te maken van andere waterbronnen die meer natrium bevatten (zoals oppervlaktewater of leidingwater);
• Uw condenswater opvangen en hergebruiken;
• Uw goten afdekken, om te voorkomen dat er vuil in het drainsysteem terecht komt;
• Uw drainwater over een doekfilter laten lopen (tegen verstopping van de dompelpomp in de drainput);
• Een pH-regeling op uw draintank aansluiten om bicarbonaat te neutraliseren.

Kwaliteit toevoegingen
• Breng de samenstelling en zuiverheid van producten (gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en desinfectiemiddelen) die u aan uw water toevoegt in kaart;
• Gebruik bij voorkeur natriumarme meststoffen;
• Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zorgen ervoor dat emissie beperkt wordt, omdat het vrijkomen van deze meststoffen samenvalt met de meststoffenbehoefte van het gewas.

Afvalwater verminderen
• Zorg ervoor dat buffersilo’s de juiste dimensionering hebben;
• Breng niveausignalering aan in de vuilwatersilo's en verzamelputten om zo overstorten te voorkomen;
• Spoor lekkages op binnen uw bedrijf en los deze vervolgens op.

Monitoring
• Maak gebruik van betrouwbare litertellers;
• Maak gebruik van wateranalyses voor meer inzicht.

Watergeefstrategie
• Zorg voor een goed stuurbare voorregeling, dit zorgt ervoor dat u uw hergebruik kan optimaliseren; 
• Stuur de EC naar de behoefte van het gewas;
• Stuur de watergift naar de behoefte van het gewas;
• Zorg voor een optimale waterverspreiding in het substraat en op het gewas door gebruik van AquaGro L. Het weinige water dat u geeft, komt op de juiste plaats terecht. Tevens wordt er een ideale water/luchtverhouding gerealiseerd, welke de wortelontwikkeling van de plant ten goede komt.

Minder emissie met controle en onderhoud

Goed onderhoud van uw waterinstallatie kan helpen bij het verminderen van de emissie op uw bedrijf. Onder andere lekkages kunnen ervoor zorgen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen ongewenst terecht komen in het oppervlaktewater. Dit dient u zo veel mogelijk te voorkomen, omdat het lozen van vervuild water slecht is voor het milieu en daarom dan ook verboden is. Wij geven u een aantal tips voor het verminderen van emissie met behulp van controle en onderhoud. 

Controle
Controleer als eerste of de capaciteit van uw watergeefsysteem nog voldoet. Het kan zijn dat uw productie toegenomen is of dat uw bedrijf in oppervlakte is uitgebreid. Is dit het geval, dan dient u controle uit te voeren op een aantal punten:
• Wordt het drainagewater nog goed afgevoerd?
• Kunnen de hoofdafvoeren de hoeveelheid water aan, of is er sprake van overloop?
• Is de opslagcapaciteit van de buffersilo nog voldoende?

Naast controleren op capaciteit, controleert u uw watergeefsysteem ook op lekkage. Hierbij is het belangrijk dat u de waterstromen duidelijk in kaart heeft. Gebruik hiervoor tekeningen van de aanleg van leidingen. Dit is de eenvoudigste manier om verstoppingen en lekkages binnen uw watergeefsysteem op te sporen:
• Is er sprake van lekkage bij afdichtingen?
• Is er sprake van lekkage bij overgangen (bijvoorbeeld bij de eindbakken van teeltgoten)?

Onderhoud
• Reinig uw watergeefsysteem – let hierbij onder andere op vervuilde filters en verstopte eindbakken.
• Repareer kapotte onderdelen zoals losse afvoerslangen en overlopende goten.
• Stel een controleschema op voor het onderhoud aan uw watergeefsysteem en houd een planning bij.

Maatregelen
Naast controle en onderhoud uitvoeren, kunt u ook maatregelen treffen om de kans op emissie zo goed mogelijk te voorkomen. Wij zetten de mogelijkheden hier voor u op een rijtje.
Kwekerij de Lindenborg

Twan Prinse van komkommerkwekerij De Lindenborg runt een glastuinbouwbedrijf van 30.500 m2 in Breda.
“Per 1 januari 2018 geldt de Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven. Wij weten waaraan we moeten voldoen, maar hóe we daaraan moeten voldoen, daarover is nog veel onduidelijk. Met de ‘Bedrijfsscan waterstromen’ van Royal Brinkman krijg ik een helder advies ten aanzien van de verbeterpunten.” Lees het volledige artikel.

Meer informatie

Heeft u vragen of interesse in de bedrijfsscan waterstromen van Royal Brinkman? Laat dan hieronder uw gegevens achter. Onze specialist reiniging & desinfectie neemt zo snel mogelijk contact met u op, op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bedrijfsscan waterstromen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Eef en Arie, productspecialisten Technische projecten. Stuur een e-mail naar water@royalbrinkman.com of bel naar 0714 - 446300. 


Do not delete this link