Disclaimer
Disclaimer
(c) 2010, Brinkman BV, 's - Gravenzande

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam Brinkman.nl berusten bij Brinkman BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Brinkman bv.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Brinkman BV en haar toeleveranciers op de inhoud van Brinkman.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Brinkman BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Brinkman.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Brinkman.nl en de totstandkoming van Brinkman.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Brinkman BV, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Brinkman.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Brinkman c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Brinkman.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Brinkman is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Brinkman.nl voor gebruiker.
Disclaimer
Disclaimer
(c) 2010, Brinkman BV, 's - Gravenzande

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam Brinkman.nl berusten bij Brinkman BV, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Brinkman bv.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Brinkman BV en haar toeleveranciers op de inhoud van Brinkman.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Brinkman BV c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van deze site slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Brinkman.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op Brinkman.nl en de totstandkoming van Brinkman.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Brinkman BV, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op Brinkman.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Brinkman c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via Brinkman.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Brinkman is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Brinkman.nl voor gebruiker.