Shop    Privacyverklaring

Privacyverklaring

Royal Brinkman hecht veel waarde aan de privacy van al haar relaties en van ieder die onze website bezoekt. Het spreekt voor zich dat Royal Brinkman zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens zal omgaan. Hieronder wordt beschreven wat wij daaronder verstaan. 

Als iemand persoonsgegevens aan Royal Brinkman verstrekt, geeft die persoon/dat bedrijf uitdrukkelijk toestemming om diens persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Gebruik van uw gegevens

Als relatie van Royal Brinkman of als geïnteresseerde in onze producten en dienstverlening vragen wij in elk geval om uw volledige naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om u informatie te verschaffen over onze producten en dienstverlening. Voor het behandelen van zaken hebben we daarnaast afhankelijk van elke specifieke zaak nadere gegevens nodig. Ook voor deze gegevens geldt dat wij deze uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer de termijnen verstreken zijn vernietigen wij uw gegevens. Soms anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als individueel persoon.

De reden van het gebruik van uw gegevens

Royal Brinkman verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:
  • voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering/dienstverlening, waaronder het verwerken van orders, facturen en betalingen;
  • sollicitatieprocedures;
  • voor verzending van onze nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen.
  • voor verzending van orderinformatie en marketing-doeleinden.

Recht op inzage en correctie

Ieder heeft het recht om aan Royal Brinkman te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Mochten deze gegevens niet juist zijn dan heeft u het recht om aanpassingen daarin aan te laten brengen. Verder heeft u in beginsel recht op het wissen van uw gegevens. 

Derden

Royal Brinkman zal uw gegevens niet delen met anderen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we organisaties inschakelen die uw gegevens in onze opdracht verwerken zal Royal Brinkman ervoor zorgdragen dat er een bewerkersovereenkomst wordt gesloten waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Beveiliging

Het is van groot belang dat uw gegevens bij Royal Brinkman veilig zijn. Royal Brinkman zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om verlies van uw data tegen te gaan, alsmede ongeoorloofde openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Royal Brinkman heeft intern ook een protocol om datalekken te voorkomen. 

Onze website en doorlinken naar andere websites

Op onze website kunnen cookies, pixels en scripts worden gebruikt met als doel u een optimale gebruikerservaring te bieden. Royal Brinkman slaat het webgedrag op om deze te kunnen analyseren om de website ervaring vervolgens mee te kunnen verbeteren en relevante marketing mailingen te versturen. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast kan Royal Brinkman gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Royal Brinkman maakt daarvoor o.a. gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy-beleid van Google en het specifieke privacy-beleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser. In het geval onze website verwijzingen naar andere websites bevatten (zoals door middel van hyperlinks) is Royal Brinkman niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media 

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijziging privacyverklaring

Royal Brinkman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u dan ook aan om deze verklaring periodiek te raadplegen. Op die manier bent u van eventuele wijzigingen op de hoogte.